Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w M-GOPS w Pasłęku: stanowisko ds. świadczeń

Utworzono dnia 30.10.2017
Czcionka:

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w M-GOPS w Pasłęku: stanowisko ds. świadczeń

 

 

 

Miejsce pracy: Pasłęk

Jednostka: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono dnia: 31 października 2017 r.

Zlecający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe
 5. nieposzlakowana opinia

 

b. Wymagania dodatkowe podlegajace ocenie:

 

 1. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 1. znajomość obsługi komputera
 2. znajomość systemu POMOST i PŁATNIK
 3. doświadczenie w pracy administracyjnej i w pomocy społecznej ( staż, praktyki)
 4. odpowiedzialność
 5. komunikatywność

Preferowane będą osoby posiadające staż pracy w jednostkach pomocy społecznej  i  stopień niepełnosprawności

 

 

II. Zadania wykonywane na stanowisku ds. świadczeń :

 1. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją świadczeń pomocy społecznej.
 2. Terminowe i rzetelne sporządzanie dokumentacji oraz przygotowywanie wypłat świadczeń socjalnych
 3. Planowanie, ocena realizacji zadań oraz weryfikacja potrzeb w zakresie świadczeń pomocy społecznej w/g obowiązujących przepisów.
 4. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w wersjach papierowej i elektronicznej.
 5. Stała współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie weryfikowania potrzeb, informacji o stanie budżetu i terminach wypłat świadczeń.
 6. Prowadzenie i realizacja Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
 7. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie finansowania dożywiania uczniów, prowadzenie w tym zakresie rejestru list i dokumentacji finansowych.
 8. Współpraca z ośrodkami wsparcia dla osób bezdomnych w zakresie finansowania dożywiania i schronienia, prowadzenie w tym zakresie rejestru list i dokumentacji finansowych.
 9. Odprowadzanie i realizacja składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i zdrowotne.
 10. Dokonywanie wypłat zasiłków podopiecznym w kasie MGOPS w zastępstwie kasjera.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

            a) praca biurowa

            b) zatrudnienie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

            c) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”:

            - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2) i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania ww. umowy służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika (art. 19).

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys ( curriculum vitae ).
 3. Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie.
 5. Kserokopie poświadczające inne uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie.
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy – druk dostępny w w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku (w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzona za zgodność z oryginałem w sekretariacie MGOPS w Pasłęku lub notarialnie – dotyczy osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 8. Podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)”.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Do 13 listopada 2017 r., do godz. 11.00.
 2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku Pl. Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk lub składać osobiście w sekretariacie MGOPS w Pasłęku w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w MGOPS w Pasłęku.
 4. Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Postępowanie w sprawie naboru prowadzić będzie komisja konkursowa powołana przez Kierownika M-GOPS w Pasłęku.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko, który to konkurs zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w zarządzeniu Nr 126/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz innych gminnych jednostkach organizacyjnych (treść zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem internetowym:  http://bip.paslek.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”.

 1. Informacja o konkursie została ogłoszona na stronie internetowej MGOPS (www.naszops.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie M-GOPS w Pasłęku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (http://bip.paslek.pl) w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy”oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Pasłęku.
 2. Informacja o wynikach naboru, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS, na tablicy ogłoszeń w siedzibie M-GOPS w Pasłęku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku

Agnieszka Pocełujko

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

     

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 10

W poprzednim tygodniu: 19

W tym miesiącu: 87

W poprzednim miesiącu: 129

Wszystkich: 3092